u r here...
BaanployTalk*
u r here... BaanployTalk*

  HIGHLIGHTS

กิจกรรมปี2560

รวมภาพทุกกิจกรรม

ข่าวสารบ้านพลอย ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 13

ฉบับที่ 14

ฉบับที่ 15

ฉบับที่ 16

ฉบับที่ 17

 

  

  ยืดอก...พกถุงผ้า
  เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง   ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   
  แก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยการพกถุงผ้า   เมื่อไปจับจ่ายซื้อของถุงผ้าสวยๆ   ก็ช่วยเสริมบุคลิกได้ค่ะเชือกผูกตึงเกินไปเส้นใยขาด
เชือกหย่อนย่อเกินขนาดไม่อาจขึง
คนเราแม้จริงจังดังคำนึง
ต้องรู้ดึงรู้ปล่อยให้คล้อยตาม
จะจุกจิกเอาอย่างใจมิได้สิ้น
หรือหลบริ้นจนพร่องก็ต้องห้าม
โน่นไม่ดีนี่ไม่ได้ใยถือความ
จะให้งามตามครรลอง...ต้องทำเอง
มือเท้าเรายังรับใช้ได้ไม่หมด
ใยมิอดกริยา...ว่าข่มเหง
เขารำคาญที่บ่นไปใช่กลัวเกรง
คนคุยเบ่งไม่เร่งทำ...ย้ำระอา
แค่อยู่ง่าย...เอื้อน้ำใจ...ให้คนรัก
คำเบาหนักเอ่ยสักนิดคิดหลังหน้า
ติ..ให้เหมาะ เพราะ..ให้ชม สมวาจา
รู้รักษาตึงหย่อน...ก่อนค่อนใคร

  ครูเฒ่า
  11 กรกฎาคม 48
  แค่..ยิ้มให้แม่ทุกวันก็พอ
  แค่..กอดแม่แล้วไม่ต้องพูดอะไร
  เลยก็ได้
  แค่..นึกถึงหน้าแม่ก่อนตัดสินใจ
  ครั้งสำคัญในชีวิต
  แค่..เป็นลูกแม่
  ง่ายๆแค่นั้นเองที่ทำให้
  แม่มีความสุข

  วันแม่ 12 สิงหาคม 2550

  
  I Thank you for kind words
  and encouraging smiles,
  For helping hands, forgiveness   through the hard times.
  My school is small, but there's
  a huge space for friendship,
  Doing my best is the only
  thing I can give.

  ครูเฒ่า

  
  ครูส่งเทียนส่องสว่างนำทางให้
  ลูกก้าวเดินยาวไกลแทบไม่เห็น
  ใช่เรือจ้างให้เหยียบย่ำอย่างลำเค็ญ
  แต่ครูเป็น...ผู้ให้...ด้วยใจจริง

 

 

 

 

 

“เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ
ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"
พระบรมราโชวาท ณ ภูพานราชนิเวศน์ วันที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๒๘


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ”
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550 เมื่อ 19 สิงหาคม 2551


ผลสอบO-Net โรงเรียนบ้านพลอย

        

     ปีการศึกษา 2559นักเรียน ป.6 รุ่น 19 ไปรับเกียรติบัตรคะแนน ONET ปีการศึกษา 2559 ได้ 100 คะแนนเต็ม

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัด 
  

วิชาคณิตศาสตร์ ด.ญ. วริยดา นิติกิจไพบูลย์

วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ. อรียานา วิริยานนท์ 

ผลการสอบ O-Net ปี2558 น่าพอใจอย่างมาก คะแนนเฉลี่ยบ้านพลอยทุกกลุ่มสาระสูงขี้น และสูงกว่าเฉลี่ยของระดับที่ตั้ง จังหวัด สังกัด ภาค

และประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสูงขึ้นกว่าปี 2557 มากกว่า 5 % เป็นผลงานความทุ่มเทของคณะครูและนักเรียน ผลเกิดจากโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน

1. เร่งพัฒนาคะแนนคณิตศาสตร์นักเรียน ป.5-6 โดยแบ่งกลุ่มนักเรีียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ(N) ที่เรียนตามหลักสูตรกำหนดและกลุ่มเข้มข้น(I) ที่เรียนเร็วและเสริมเกินหลักสูตรเล็กน้อยเมื่อกลุ่มมีขนาดเล็กลง คุณครูดูแลเอาใจใส่แก้ปัญหาได้ใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขี้นจริงทุกปี โดยคุณครูผู้สอนในปีที่แล้วคัดเลือกนักเรียนตามความพร้อม เหมาะสม และ ตามเกณฑ์ผลการเรียน

2. ICE( Intensive Communocative English Program) ตั้งแต่ปี 2558 คะแนนภาษาอังกฤษO-Net เดิมของเราสูงมากอยู่แล้วทุกปีเมื่อปรับให้เน้นการสื่อสารกับอาจารย์ฝรั่งมากขึ้นยังผลให้คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษปีนี้ยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีก

3. จัดให้มีชั่วโมงเพิ่มทักษะการสืบค้นด้วยICT ระดับ ป.1-6 โดยเน้นให้นักเรียนใช้เวลาพักกลางวัน ตามตารางเวลากำหนดชั้นเรียนเพิ่มเติมจากวิชาคอมพิวเตอร์ปกติอีกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนการสืบค้นนอกเวลาโดย ICT ในห้องสมุดให้บริการตามปกติทุกวัน

พร้อมหัวใจ...ถวายสักการะในหลวง

ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ดังดวงแก้วแสงเทียนลับดับแขไข
น้าตาท่วมทั่วหล้าสุดอาลัย ฟ้าร้องไห้ ดินร่้า น้าร้าวราน
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติภพ น้อมเคารพพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์
ด้วยภักดี ด้วยหัวใจ ไปชั่วกาล ทรงสถิตในวิมานสราญรมย์
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และ ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านพลอย

วันจันทร์ที่ 31 พฤศจิกายน 2559 เวลา7.40น.

**********************************************************************************************************************************************************************************************

 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนของเราพัฒนาด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง PLC ( Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ) ในแรวการศึกษาแนวศตวรรษที่21 คือคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้ผลดีเท่า หลายคนช่วยกันคิดวางแผน(ผู้สอน + mentor + expert + administrator ) นำแผนการสอนแบบ 5 STEPS กลับไปปรับ ปฏิบัติการสอนพร้อมทีมเข้าสังเกตการณ์ แล้วประชุมสะท้อนกลับความคิดอีกรอบ(redesign)อันนี้ใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ที่มีทีมกัลยาณมิตรในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ปีนี้เราตั้งใจจะทำทั้งโรงเรียน (whole school ) ปีละ 4 ครั้ง (ภาคเรียนละสองครั้งต่อคุณครู 1 ท่าน) โรงเรียนเราได้เข้ากลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ ตามแนวพัฒนาครูในจัดการเรียนรูุ้้ของที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯจัดขึ้นด้วย

ความรู้สึกของนักเรียนต่อการทำPLC ของคุณครูปีการศึกษา 2559

*คลิ๊กชมวีดีโอ*กิจกรรม เรื่องกระดาษด้านที่สาม.....เพื่อเด็กพิการทางสายตา

       ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคกระดาษประมาณ A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองด้าน ความหนา 70 กรัม ขึ้นไป ที่ไม่มีรอยยับ รอยพับ ไม่ใช่กระดาษใบปลิว       
และไม่ใช่กระดาษโปสเตอร์แข็ง เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสอนเด็กพิการ ใช้เป็นกระดาษสำหรับเด็กๆทำปรุอักษรเบรลล์ ใช้สำหรับเรียนหนังสือ ได้ประโยชน์มากมายกว่า
 เอาไปขาย ชั่งได้กิโลกรัมละไม่กี่บาทและไม่เป็นขยะสิ้นเปลืองทรัพยากรด้วย โรงเรียนจะทำกล่องวางไว้ให้ที่หน้าโรงเรียนเพื่อรับกระดาษดีดีที่ใช้แล้วจากทางบ้าน       
 และคุณครู เพื่อขอรับบริจาคต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ดังเช่นทำมาทุกปี โดยได้นำกระดาษไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตามบอดช่วงปิดเทอมเรียบร้อยแล้วค่ะ       
มีหนังสือตอบขอบคุณมาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด เราร่วมกันทำสิ่งดีดีให้สังคมนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
                                             กระดาษดีดี        ที่เขียนสองด้าน              ยังประโยชน์ใช้งาน         คนพิการทั้งหลาย
                             กระดาษด้านที่สาม              เขียนความตามสบาย      อักษรเบรลล์ปรุได้           ดวงตาไม่มืดมน
                                             ขอรับบริจาค      กระดาษไม่ยับ                ไม่มีรอยพับ                    ไม่บางไม่ย่น
                             ให้เด็กพิการสายตา             เขียนเรียนทุกคน             แถมขยะไม่ล้น                ช่วยคนมากมาย
                                             เกิดมาแล้วหนอ   อย่ารอฟ้าลิขิต                ทำดีวันละนิด                  เบิกจิตสุขได้
                             คนละไม้คนละมือ                ถือปันกันไป                    เด็กตาบอดรอน้ำใจ          คนไทยด้วยกัน      
                                          
ครูบ้านพลอย
 
     
           สำหรับครูบ้านพลอย สิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งคือ ข่าวความสำเร็จของลูกศิษย์ ทั้งด้านการเรียน และชีวิตส่วนตัวผลงานของครู.... ตอนที่ลูกยังเล็กอยู่โรงเรียนหลายคน
 อาจมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เมื่อผ่านเวลายาวนาน ในที่สุดจะพบว่าผลของการปลูกกล้วยไม้การศึกษานี้งอกงามน่าชื่นชมยิ่งนัก การสร้างพื้นฐานมั่นคงวัยเริ่มต้นมีความ
สำคัญมาก ข่าวสารฉบับนี้ มีข่าวน่ายินดีจากลูกศิษย์ของเราพร้อมกับข่าวรางวัลของครูบ้านพลอยเราภูมิใจที่เป็นครูมืออาชีพค่ะ
การมีจิตอาสา การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

                  เราอยากให้ลูกๆเราเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน มีงานหลายอย่างที่นักเรียนอาสาทำ
ได้ที่โรงเรียนซึ่งประกาศไว้เช่น การประกาศเรียกนักเรียน การอ่านข่าวเสียงตามสาย การเก็บหนังสือห้องสมุด การดูแลบริเวณ
เล่นต่างๆ การเก็บที่นอนให้น้องอนุบาล ฯลฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ช่วยกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ห้องเรียน ของใช้
 ของเล่น ทั่วไป ป้องกันโรคหวัดที่กำลังระบาด นับเป็นความดีส่วนหนึ่งของจิตอาสาค่ะ และนอกจากนี้ เรายังอยากให้นักเรียนไหว้สวย
พูดจาไพเราะ มีน้ำใจ มี สัมมาคารวะ มีวินัยในตนเอง ไม่ต้องให้บอกย้ำเตือนซ้ำๆเมื่อลูกอยู่ที่บ้าน คุณครูก็อยากแน่ใจว่าลูกๆ
จะมีจิตอาสาที่บ้านด้วย เช่นช่วยคุณแม่ทำงาน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม หรือศาสนาที่ถูกต้อง ดังนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาจะส่งสมุดบันทึกความดีที่ลูกทำ ไปให้ผู้ปกครองเช็คตามความเป็นจริงเดือนละครั้ง ลงนามผู้ปกครอง
และนำมาให้คุณครลงเป็นบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน และหากนักเรียนคนใดได้รับการประเมินการทำความดีที่บ้าน
มากที่สุดจากที่บ้านในแต่ละห้องของแต่ละเดือนก็จะไปเพิ่มแต้มสีให้กับบ้านสีของตนเองได้คนละ 5 คะแนน ด้วย จึงขอความกรุณา
ผู้ปกครองเช็คตามรายการที่คุณครูเขียนไว้ตามพฤติกรรมที่นักเรียนทำจริงลงนามกำกับ (ห้ามนักเรียนเขียนเองนะคะ) และส่งกลับ
 มาให้คุณครูทุกครั้งด้วยค่ะ ขอบพระคุณในความร่วมมือ

กิจกรรมพัฒนานักเรียน


                  นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเรียนในห้องแล้ว เราจะมีกิจกรรมการไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ใช้งบประมาณ
      พัฒนาผู้เรียนด้วย มีกิจกรรมอื่นรวมในงบประมาณนี้ เช่น กิจกรรมวิชาการ สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม) โดยเบื้องต้น
      ค่าใช้จ่าย และค่าเดินทางไปทัศนศึกษาโดยจะใช้งบประมาณดังกล่าวก่อนโดยคิดรวมกันเป็นค่าใช้จ่ายระดับชั้น
      ไม่ได้คิดรายบุคคล หากต้องใช้เกินงบประมาณ หรือไม่อยู่ในงบประมาณจึงแจ้งขออนุญาตเก็บเงินเพิ่มการไป
      ทัศนศึกษาเท่าที่โรงเรียนกำหนดเบื้องต้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ดังนี้(วันที่ยังไม่แน่นอน ขึ้นกับการจองสถานที่ และกำหนดว่างของโรงเรียน)

            กิจกรรมวอล์คแรลลี่พิพิธภัณฑ์เด็ก อังคาร 14 ก.ค. ป.1-2 และ พุธ 15 ก.ค. อนุบาล ๒-๓
            สวนสัตว์ดุสิต อนุบาล 1
            พิพิธภัณฑ์ข้าว ป.3
            พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ป.4
            อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา ป.5            
            โครงการในพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ป.6 จันทร์ที่ 23 พ.ย.
                  นอกจากนี้ ยังมี การออกค่ายลูกเสือ ป.4-6 กิจกรรมการแสดงละครจากคณะคนทำคนดู เกี่ยวกับวรรณคดีไทย การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความ
            รู้นักเรียน ซึ่งจะรวมในงบประมาณนี้เบื้องต้นก่อน จนกว่าจะครบงบประมาณ หากมีกิจกรรมเกินกว่านี้และเกินงบประมาณ
            จึงจะแจ้งเก็บเงินเพิ่มเติมนะคะ


เรารับเกียรติบัตรจากสพฐ.

 


             เมื่อ วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรจาก
กระทรวงศีกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอย
ในนามผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน เนื่องในการได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
“ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 ” ท่ามกลางการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

 

การแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
ได้มีหนังสือราชการที่ ศธ. 04004/4842 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550
ความว่า..

                                    “ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ ศาลาดุสิตาลัย และ โรงเรียนของท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยนั้น

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ขอชื่นชมยินดีกับท่าน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ได้อุตสาหะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทั้งด้านวิชาการ
และสังคมจนได้รับรางวัลพระราชทาน ถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่ง และขอให้รักษาความดีนี้ให้ยั่งยืนสืบไป ”

            นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่ทั้งหมด
เมื่อ 4 กันยายน 2551 และกล่าวแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 โดยได้ให้กำลังใจโรงเรียนอื่นๆในความพยายามพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินในปีการศึกษานี้เช่นเดียวกัน

 

ความรู้สึกนักเรียน...ในโอกาสที่โรงเรียนรับพระราชทานรางวัล


                  ....ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก และภูมิใจที่เป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้กับโรงเรียน ฉันจึงซักซ้อมการนำเสนองานต่างๆเพื่อ
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด ฉันฝึกซ้อมทุกวัน....

.                  ....ฉันเชื่อว่า ในวันนั้นเด็กนักเรียนและครูทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มที่อย่างที่สุดแล้ว จนได้รู้ว่า โรงเรียนของเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ฉันประหลาดใจมาก และดีใจมากๆ เพราะโรงเรียนที่อื่นใช้เวลาเตรียมตัวมาหลายปี แต่โรงเรียนของเราเตรียมตัวกันไม่ถึง 1 ปีเลย วันนั้น จึงเป็นวันดีที่สุด

                                                      ...รู้สึกภูมิใจอย่างที่สุด จนรู้สึกหายเหนื่อยไปโดยปริยาย

                                                      ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ป.6

                  ครั้งแรกที่ที่ฉันรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัล ฉันยิ่งตื่นเต้ามากกว่าเดิม หัวใจนี่เต้นตุบๆเลย พอประถม 6 ถ่ายรูปเสร็จ
 ท่านผู้อำนวยการเปิดรางวัลให้ดู ฉันเห็นแสงสีทองจากรางวัลเหมือนเป็นบุญตาของฉัน วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เป็นวันที่โลกจะได้รู้ว่า
โรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ....

                                                ..... ฉันภูมิใจมากที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัล ซึ่งไม่ได้มาจากคุณครูหรือท่านผู้อำนวยการ แต่มาจากทุกคนที่ช่วยกัน

                                                ด.ช. เขตสิน จูจันทร์ ป.6

                                          ....ฉันภูมิใจมากที่ได้เห็นรางวัลพระราชทานที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อของคุณครู ท่านอาจารย์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอยทุกคน...

              ....ฉันมีแรงในการเป็นตัวแทนไปแห่เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับเป็นโรงเรียนพระราชทานที่สมเด็จพระเทพฯพระราชทานให้
และฉันก็เป็นคนที่โชคดีที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย รางวัลอาจเป็นแค่ใบเกียรติบัตรเล็กๆ แต่มีความหมายสำหรับทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนบ้านพลอย...

                                                ด.ญ. ชัญญา ชุมภูนุช ป.6

ภาพที่เห็น สิ่งที่พบ ผู้คนที่เจอ.... เนื่องในการรับรางวัลพระราชทาน

                  แม้ว่าเราทุกคนเหน็ดเหนื่อย ในสัปดาห์ที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลและการฉลองนั้นได้มองเห็นแววตาที่ปลื้มปิติและยินดีของคุณครู ที่ต่างยิ้ม
หัวเราะ พูดคุยกันอย่างมีความสุข ร้องเพลง เสมือนที่สุดการรอคอยมาถึงแล้ว นักเรียนยินดีร่วมทำหน้าที่ฉลองรางวัล เพราะรู้ดีว่า
รางวัลนี้คือผลงานของพวกเขาด้วย ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน แต่เต็มใจประกาศความยินดีให้ผู้คนรับรู้ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบันต่างแสดงน้ำใจไมตรีล้นเหลือ
บ้างก็ร่วมหรือช่วยคุณครูจัดงานฉลองหลายอย่างคนละไม้ละมือ เอ่ยนามไม่หมด ร่วมขบวนแห่ ร่วมการแสดงฉันท์มิตรฯลฯ ผู้ปกครองยิ้มให้และบอกว่า
ยินดีด้วย เราสมควรได้รับรางวัลนี้แล้ว ขอให้เป็นที่พึ่งให้เด็กๆมาเรียนรู้อย่างมีความสุขในโรงเรียนอย่างนี้ต่อๆไปทุกรุ่น ซึ่งเป็นความสุขของ
คุณพ่อคุณแม่ด้วย ....รู้สึกขอบคุณน้ำใจงามๆ...จริงๆน้า....

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ...ของเรา

      การอัญเชิญเกียรติบัตรนักเรียนถ่ายภาพกับเกียรติบัตรผู้ปกครองแสดงความยินดีในวันแรกที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร

 

 

 

 

                                                เป็นความปลื้มปิติของพวกเรา ที่ตัวแทนของโรงเรียนได ้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเมื่อ 19 ส.ค.  2551 ทรงมีพระราโชวาทตอนหนึ่งที่สำคัญว่า “...            
                                                                       การจัดการศึกษาที่ดีนั้นนอกจากจะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถทางวิชาการแล้วยังต้องปลูกฝังสร้างเสริม       
             ความสามารถในด้านอื่นๆให้สมบูรณ์ด้วย เป็นต้นว่าความสามารถในการแยกแยะผิดถูกดีชั่วความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ์
         และความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปในทางที่ดีสร้างสรรค์
ตลอดจนสามารถในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข.... ”       
                        ครูบ้านพลอยรับใส่เกล้าฯ และจะนำไปอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เราต่อไป

ขบวนถือป้าย ...วุ๊ย..ร้อนจังค๊าบบบ...คุณครู


                  พิธีการประกาศ “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ” ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย เราได้ไปแห่กัน ร้อนแดดแต่สนุกสนาน โดยในที่สุด ได้ความอนุเคราะห์วง โยธวาทิตที่เข้มแข็งมีวินัยน่าชื่นชมจากโรงเรียนธัญบุรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตามเส้นทางที่แห่ ขอบใจเด็กๆ ที่ตากแดดร้อนไปเดินแห่รางวัล น่าประทับใจ แดดร้อนหนักหนา เด็กๆทุกคนไปด้วยใจ ยิ้มแย้มให้ผู้คนที่เดินผ่าน ผู้ปกครองที่ตกแต่งรถตามร่วมไปกับขบวนแห่ไม่ยั่นแดดไปกับเราตลอดทาง ช่วยดูแลเด็กๆ บ้างก็ลงเดินไปกับลูกๆและคุณครู อาบเหงื่อกันไป เพื่อประกาศความสำเร็จของเราร่วมกันให้ชุมชนรับทราบ เรารักกันจริง ขอบคุณหลายๆ ช่วงเที่ยง พี่ๆโรงเรียนธัญบุรียัง
แสดงดนตรีวงโยธวาทิตให้นักเรียนบ้านพลอยทุกคนชมสดๆ กลางลานอนุบาลพี่ๆเก่งจริงเลยคุณครูได้รับการแสดง ความยินดีมากมายจากชมรมผู้ปกครองอาสาฯ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบัน และอีกหลายท่าน ทั้งดอกไม้ การตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ นำอาหารมาร่วมงานเลี้ยง มาจัดดอกไม้ในงานให้ ช่วยตกแต่งโต๊ะ
หนังสือ ฯลฯ และ ส่งยิ้มหวานๆแสดงความยินดีให้กำลังใจและชื่นชม เป็นกำลังใจดีเหลือเกิน เราทุกคนได้รับไว้ด้วยความซาบซึ้งยิ่งผู้ให้เกียรติมายินดีกับเรางานฉลอง เช่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน ปทุมธานี รศ. ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ. พเยาว์ ยินดีสุข จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านพลอย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่างๆ ชมรมผู้ปกครองฯ ตัวแทนผู้ปกครองตั้งแต่รุ่นแรก(แย้ม) เป็นต้น มีการแสดงเล็กๆน้อยๆของนักเรียน ศิษย์เก่า และ highlight ท้ายงานด้วยการแสดงของคุณครู เรียกเสียงกรี๊ด..กรี๊ด...สนั่น....

สาวงามบ้านพลอยในขบวนแห่ วงโยธวาทิต ร.ร. ธัญบุรี ..เค้าเด็ดจริงๆ รถแห่เกียรติบัตรพระราชทาน

การแสดงในงานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (นาฎศิลป์ทั้งหมดฝึกสอนโดยคุณครู วิจิตรา ผาดนอก)

                  รำไทยชุดวิจิตรการบ้านพลอย ด.ญ พิมไหม วงศ์จันทร์ ด.ญ วรินทิพย์ บัวจะมะ ด.ญ. วริษา หังสพฤกษ์ ด.ญ. อภิญญาดา ตั้งกิจถาวร
ด.ญ. ฐารฏา ประเสริฐสังข์ ด.ญ. ถิรดา พิบูลกนกพงศ์ ด.ญ. เคลี แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอนการแสดงลูกทุ่ง
เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ นักร้อง ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม แดนเซอร์ ด.ญ.บุษย์น้ำทอง ศิวากุล ด.ญ. นภัทร หาญมุ่งธรรม
ด.ญ. กิติยา พุทธรักษา ด.ญ. ณชญาดา อิศรัตน์

การแสดงลิเกฮูลู ศิลปะการแสดงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลูกบ้านพลอย                  การแสดงชุดลิเกฮูลู ด.ช.สุกฤต คันธพสุนธรา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ช.ธนโชติ ธรรมหทัย
        ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม ด.ช.นิรินธน์ อิศรางกุรณอยุธยา ด.ญ.พิมพ์นภัส สำเนาพันธุ์
       ด.ช.รัชพล แหวนแก้ว ด.ญ. ปิยธิดา สอนปาน ด.ช.พงศิริ งามบุญแถม ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์
       ด.ช.กฤติน ลับกิ่ม ด.ญ. ปัณฑิตา ฤทธิ์บัณฑิต ด.ช.พีรศุภ ศรลัมพ์ ด.ญ. นภสร ชัยพันธ์ ด.ช.สกรรจ์ ศิริวงษ์
       การขับร้องเพลง ด.ญ. วิธวดี อิศรางกุร ณ อยุธยา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม และ
       ศิษย์เก่าดนตรี ด.ช.เขตสิน จูจันทร์ ด.ช. กันต์ ล้อมสมบูรณ์ รวมทั้งการแสดงของ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง
       พิธีกร ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชาขอขอบคุณหลายๆฝ่ายและลูกศิษย์ทุกคนทุกรุ่น
       ที่มีส่วนทำงานในรางวัลนี้ ปลายสัปดาห์คุณครูจะติดภาพให้ชมหน้าโรงเรียน
       ท่านใดต้องการภาพที่ถ่ายไว้ในงาน สามารถนำ Thumb Drive มาขอ copy
       โดยแจ้งหมายเลขภาพของลูกที่ต้องการได้นะคะ
                  คุณครูและลูกศิษย์ต่างภูมิใจ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรแสดงความยินดี
       และขอให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆให้ลูกศิษย์ต่อไป

บ้านพลอย จงเจริญ... ไชโย..

It is far better for you to control your attitudes and feelings than to have them control you.o Tranquility-David Baird

 
สงวนลิขสิทธิ์ @2000-11 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ admin@baanploy.ac.th