ก้าวแรกของลูกน้อย
ที่คุณวางใจ

Title_Head2

ก้าวแรกของลูกน้อย ที่คุณวางใจ

ก้าวแรกของลูกน้อยเป็นสัญญาณที่สำคัญของการพัฒนาที่แข็งแรง ไม่เพียงแต่สำคัญต่อการพัฒนาทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เด็กมีอิสระและสามารถเข้าถึงสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งพ่อแม่และลูกด้วย ดังนั้น ก้าวแรกจึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และการสำรวจโลกใบใหม่ และยังเป็นการพัฒนาที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและมุมมองใหม่ ๆ ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ก้าวแรกของลูกน้อยจึงไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นการเดินเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และการเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนคือ
สตินำปัญญา รักศึกษาก้าวไกล รู้วินัยและหน้าที่ เป็นคนดีของสังคม

โรงเรียนบ้านพลอยมุ่งเน้นการเสริมสร้างเยาวชนให้เต็มศักยภาพ พัฒนานักเรียนทุกด้าน โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้เป็นการเรียนรู้แบบ Learning by Doing นำแนวคิด inquiry based เรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความสงสัยและความอยากรู้ ทดลอง พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตลอดปีต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านพลอยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของนักเรียน ด้วยวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน หลักสูตรการเรียนรู้ที่โรงเรียนยังเน้นการส่งเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาตามความสนใจของนักเรียนด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

โรงเรียนบ้านพลอยมีคณะครูที่มีประสบการณ์เป็นเวลานานที่ให้ความรักและเอื้ออาทรในการดูแลและอบรมเด็ก สร้างความกระตือรือร้นและแรงจูงใจให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้ สอนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคม มีการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ มีกิจกรรมพิเศษให้เลือกเรียนหลากหลายอย่าง

อนุบาล

ประถม

กิจกรรมพิเศษ